One Smile Brockton (Yon Souri Brockton)

One Smile Brockton (Yon Souri Brockton) se yon kanpay de baz ki etabli pou mennen fliyorasyon dlo nan vil nou an pou amelyore sante oral e santé global pitit nou, vwazen nou, kòlèg travay nou ak zanm nou. Antan ke dantis, pedyat, paran, edikatè, lidè kominotè, nou pran angajman pou nou fè Brockton vin an pi bòn sante e pi vanyan ke posib. Patisipe avè nou! Fliyorasyon dlo kominote a se yon mwayen ki rekoni, ki su, ki pa chè, pou pwomote dan ki pi fò, pi an santé pou TOUT MOUN.

Ki jan Fliyori Travay (1:04)

Galri foto – Tcheke ki sipòte Yon Souri Brockton.

Jwenn plis enfòmasyon:

Pou plis enfòmasyon, kontakte Maria Mendes nan maria@onesmilebrockton.org.